Administratorem danych osobowych jest Imponderabilis Maja Sindalska ul. Halszki 37/2, 30-611 Kraków, NIP 661-21-64-256
Użytkownik serwisu – każda osoba korzystająca z serwisu aktualnewarunki.pl, w tym osoby wypełniające formularz do kontaktu i zapisująca się na newsletter.

1. DANE OSOBOWE
Administrator przetwarza dane osobowe firm oraz osób fizycznych podane w formularzach oraz osób korzystających z usługi konto oraz dokonujących zakupów w sklepie internetowym.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z póżn.zm.) oraz art. 6 RODO.
Każdy podmiot który podał i zarejestrował swoje dane osobowe w serwisie ma prawo dostępu do korekty treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Administratora oraz ich poprawiania po uprzednim jednoznacznym potwierdzeniu swojej tożsamości.

2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Serwis aktualnewarunki.pl umożliwia przekazywanie jedynie niezbędnych danych. Administrator nie udostępnia danych osobom trzecim.
Dane uzyskiwane za pomocą formularzy:
– imię i nazwisko
– numer telefonu
– adres
– adres emailowy
– zdjęcie
W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem serwisu, Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
Administrator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
– oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej;
– oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
– informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
– informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Administrator może udzielić informacji o danych, o których mowa powyżej, upoważnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18 ww. ustawy, które są:
– niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
– niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę,
– niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1,
– dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
Administrator jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:
– możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
– udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
– podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie,
– przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), może on przetwarzać dane osobowe Członka w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
Administrator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

3. JAWNE DANE OSOBOWE
W serwisie Aktualne Warunki w Górach nie udostępnia się jawnych danych osobowych.

4. INFORMACJA HANDLOWA
Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego Kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
Za taką zgodę przyjmuje się wpisanie się na listę abonentów Newsletter’a (wpisując adres e-mail i klikając ” Zapisz się!”, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie Newsletter,ów w formie listów e-mail przesyłanych na podany adres od chwili zamówienia do odwołania). Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana przez Użytkownika. Usługa Newsletter jest nieodpłatna.
5. KWESTIE TECHNICZNE
1. Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług Serwisu aktualnewarunki.pl w szczególności rejestracji i przesłania formularza jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.
2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.
3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie zarejestrowanego Członka. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku.
4. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji Serwisu aktualnewarunki.pl
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza wadliwego systemu informatycznego Użytkownika.

6. BEZPIECZEŃSTWO KONTA CZŁONKA
Użytkownik loguje się do konta za pośrednictwem logina i indywidualnego hasła. Hasło generowane jest przez system, następnie po potwierdzeniu adresu email Użytkownik może zmienić je na własne.

7. ZMIANY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki prywatności w każdej chwili.
2. Nowa Polityka prywatności Serwisu aktualnewarunki.pl zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania na stronie serwisu.

8. KONTAKT
Prosimy o kontakt korespondencyjny pod adres: Imponderabilis Maja Sindalska, Halszki 37/2, 30-611 Kraków lub emailowy info@aktualnewarunki.pl

9.PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W przypadku przekazania danych na podstawie zgody informuję, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego. Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski. Pani/Pana dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (jeśli zostanie zawarta) oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości.
Pani/Panu przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej.
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest warunkiem realizacji usług oferowanych przez stronę. Dane nie podlegają profilowaniu.
Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług strony (np. wykonywania zakupów, założenia konta).

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies, zwane „ciasteczkami”, są to tekstowe dane zapisane zwykle w pamięci przeglądarki internetowej u Klienta serwisu. Ciasteczko przechowuje drobne teksty pamiętające o wyborach Klienta, jak na przykład:

  • identyfikator sesji, umożliwiający zapamiętanie zalogowania się w serwisie
  • wybór języka, w jakim wyświetlana jest strona
  • dane służące personalizacji reklam
  • zaznaczenie akceptacji polityki cookies

Dzięki nim użytkownik nie musi za każdym razem, gdy powróci na stronę, dokonywać tych samych wyborów, czy się od nowa logować. Przeglądarka podczas wczytywania strony, automatycznie wysyła ciasteczka do serwera. Ten je rozpoznaje i przywraca wybrane przy poprzedniej wizycie opcje. Ciasteczka są widoczne tylko dla serwisu, z którego oryginalnie pochodzą. Inne strony nie posiadają możliwości czytania ich.

Ciasteczka są niezbędne do poprawnego działania zewnętrznych aplikacji, których używamy na naszych stronach:

  • statystyk Google
  • wtyczki społecznościowej Facebook

Korzystamy z nich również na naszym portalu i wykorzystujemy je do:

  • utrzymywania sesji zalogowanego użytkownika
  • zapamiętania zawartości koszyka w sklepie
  • zapamiętania decyzji o akceptacji polityki cookie

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Poza w.w. nie gromadzimy żadnych danych użytkowników w ciasteczkach.

Wyłączenie obsługi plików cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie posiadają włączoną obsługę plików cookies. Można ją w dowolnym momencie wyłączyć poprzez zmianę ustawień w opcjach internetowych przeglądarki. W takim przypadku niektóre funkcje serwisu przestaną działać, ale strona powinna pozostać czytelna.