Niniejszym informujemy że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
Administratorem danych jest firma Imponderabilis Maja Sindalska, działająca w Krakowie przy ul. Halszki 37/2, info@aktualnewarunki.pl

Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji usługi konta oraz zakupów
dokonywanych w sklepie internetowym (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b
RODO). W przypadku przekazania danych na podstawie zgody informuję, że
zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym
kategoriom podmiotów:
firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji
publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego,
biurom rachunkowym (także jako podmiotom przetwarzającym). Nie
przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski. Pani/Pana dane
przechowujemy przez okres obowiązywania umowy oraz okres wymagany dla
przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o
rachunkowości.

Pani/Panu przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy
przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
lub innego właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest warunkiem realizacji umowy. Dane nie podlegają
profilowaniu.
Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości założenia konta i/lub
zawarcia umowy sprzedaży produktów oraz ich dostawy.